Caffi Options

Mae Caffi Options ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae amrywiaeth o brydau a lluniaeth ar gael – brecwast poeth ac oer, cinio cartref cynnes gan gynnwys prydau arbennig y dydd, dewis o salad a brechdanau cartref yn ogystal â the a choffi mâl ffres.

Mae Caffi Options yn gyfleuster gwych sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol gyda mannau bwyta eang a golau, teledu plasma ac adnoddau wi-fi. Os ydych chi’n trefnu cyfarfod neu gynhadledd yn Nhŷ Menai, efallai yr hoffech chi drefnu tocynnau bwyd ar gyfer eich gwestai/cynadleddwyr. Mae hyn yn galluogi’r unigolion i ddewis yr union fwyd a diod y maent yn dymuno ei gael, ac yn golygu eu bod yn cael cyfle i rwydweithio ag ymwelwyr eraill a gweithwyr ar y safle. Mae hefyd yn golygu bod llai o fwyd yn cael ei wastraffu.

Gallwch nodi gwerth gwreiddiol y tocynnau bwyd, a dim ond am werth gwirioneddol y bwyd a'r diod a gymerwyd y byddwn yn eich anfonebu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni faint o lysieuwyr y mae angen i ni ddarparu ar eu cyfer er mwyn sicrhau ein bod yn addasu eich archeb yn briodol.Os ydych chi’n trefnu digwyddiad ac nad yw’r bwydlenni canlynol yn bodloni’ch gofynion, byddwn yn fwy na pharod i drafod dewisiadau wedi’u teilwra’n arbennig ar eich cyfer chi.

Brecwast: Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am – 11.00am

Te a choffi mâl ffres a dewis o fwydydd poeth ac oer i’w bwyta yn y caffi neu i fynd gyda chi.

Cinio: Dydd Llun i ddydd Gwener 12.00pm – 2.00pm

Dewis o fwydydd poeth bob dydd, cawl cartref (pan mae ar gael), bar salad, tatws trwy'u crwyn, brechdanau a byrbrydau i’w bwyta yn y caffi neu i fynd gyda chi.

Te Prynhawn: Dydd Llun i ddydd Gwener 3.00pm – 4.00pm

Dewis dyddiol o gacennau a bisgedi cartref

Arlwyo

Mae Arlwyo Kier yn darparu gwasanaeth rheoli digwyddiadau, gwasanaethau lletygarwch a gwasanaethau arlwyo mewnol yn Nhŷ Menai, Bangor.

Rydym yn rhoi pwyslais ar gynnyrch tymhorol ffres, bwyta’n iach, safon a steil, gan anelu at sicrhau eich bod yn cael y gwasanaeth a’r safonau gorau posib y tro cyntaf, bob amser.

Ein polisi yw defnyddio cynnyrch lleol a chefnogi cyflenwyr lleol pryd bynnag y bo modd. Daw ein te a’n coffi i gyd gan gyflenwyr Masnach Deg, ac rydym yn falch o arddangos y logo Masnach Deg a logo Cynghrair y Fforestydd Glaw.

Dogfennau i’w llwytho i lawr

Ty Menai Booking Form
Ty Menai Room Charges
Ty Menai Equipment Charges
Pantri 12 - lunchtime catering brochure
 
Tîm Digwyddiadau Kier
Ffôn: 01248 675 000
Ffacs: 01248 675 012

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019