Gwneud Busnes yng Ngwynedd

Mae'r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o dirlun busnes Gwynedd i unrhyw un sy'n ystyried dechrau busnes yn y sir neu symud ei fusnes yno. Bydd yn eich helpu i benderfynu ai Gwynedd yw'r lleoliad cywir i'ch busnes chi ac yn rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth sydd ar gael i'ch helpu i ddechrau a datblygu eich busnes.

Gwneud busnes yng Ngwynedd >

........................................................................................................................................................

GO Wales

Mae GO Wales yn ei gwneud hi’n bosibl i fyfyrwyr a graddedigion ddatblygu eu gyrfaoedd yng Nghymru drwy brofiad gwaith o safon a chyfle i hyfforddi gyda busnesau. Mae’r prosiect yn cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu economi wybodaeth Cymru; gall busnesau gael at sgiliau lefel uwch a syniadau newydd i gefnogi twf a datblygiad.

Rheolir y prosiect gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Gwasanaethau Gyrfa Prifysgolion Cymru sydd yn ei ddarparu.

Mae GO Wales yn derbyn arian gan Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Nod y prosiect fydd darparu hyfforddiant a chyfleoedd datblygu i bron 4,000 o fyfyrwyr a’u paratoi ar gyfer eu darpar yrfaoedd yn ystod 2011-2014.

Tel: 01248 383 586

www.gowales.co.uk > 

........................................................................................................................................................

Rhwydwaith Busnes Gwynedd (RhBG)

Grwp o berchnogion a gweithredwyr busnes yw'r Rhwydwaith a ffurfiwyd yng Ngwynedd i ddarparu fforwm ar gyfer pob busnes yn y sir er mwyn:

•Rhwydweithio a rhyng-fasnachu;

•Cyfathrebu â sectorau eraill (cyhoeddus ac academaidd);

•Adnabod a datrys problemau sy’n wynebu busnesau yn yr ardal.

Mae aelodaeth yn ddi-dâl ac yn agored i bob cwmni sydd â safle busnes yng Ngwynedd

Rhwydwaith Busnes Gwynedd >

........................................................................................................................................................

Partneriaeth Economaidd Gwynedd

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG) yn Bartneriaeth agored a chynhwysol sy’n atebol i’w aelodaeth. Mae aelodaeth PEG yn agored i unigolion sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwynedd ac i sefydliadau gyda diddordeb yn nyfodol yr ardal. Mae gan PEG dros gant o aelodau.

Mae PEG yn gweithio gyda’n partneriaid i wneud yn siwr fod cwmnïau a busnesau Gwynedd yn cael pob mantais o unrhyw brosiectau a fydd yn digwydd yma, a bod pobl Gwynedd yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd hyn.

Partneriaeth Economaidd Gwynedd >

........................................................................................................................................................

Ffederasiwn  y Busnesau Bach

FfBB yw llais awdurdodol busnesau bach yng Nghymru, ac mae ganddo ryngweithredu agos gyda'r holl wneuthurwyr penderfyniadau ledled y wlad.

Ynghyd â lobïo ar amcanion allweddol y Du a ledled yr UE, yr ydym yn achosi newidiadau cadarnhaol oddi mewn i'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion sy'n effeithio ar fusnesau bach Cymreig.

Gyda 10,000 o aelodau, Uned Bolisi Cymru, dau Bwyllgor Rhanbarthol, a deuddeg Pwyllgor Cangen ledled y wlad, yr ydym yn cynnal cyswllt cyson gyda chwmnïau bychan ar lefel sylfaenol. Mae hyn yn ein rhoi ni mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig sylwebaeth ar effaith deddfwriaeth ar fusnesau bach yng Nghymru.

Ffederasiwn y Busnesau Bach

 

Ymunwch â rhestr bost


Polisi Preifatrwydd

Designed & hosted by WiSS

ParcMenai Copyright © 2019